srp 29 2020

Obaveza upisa e-mail adrese u sudski registar

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru https://www.zakon.hr/z/271/Zakon-o-sudskom-registru te Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2399.html uvedena je obaveza upisa e-mail adrese u sudski registar.

Kako bi vam bilo lakše razumjeti obaveze, pokušat ćemo kroz pitanja i odgovore dati najjednostavnije pojašnjenje:

 • Tko je obveznik?
 • Sukladno mišljenju Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Klasa : 740-13/20-01/06 URBROJ: 514-05-01-02-02/3-20-01 obveznici su svi subjekti upisa koji su osnovani nakon 20.travnja 2019. (novoosnovani subjekti upisa) kao i svi subjekti upisa koji podnose zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte (radi se o subjektima upisa koji već upisanu adresu elektroničke pošte u sudski registar žele promijeniti) , uz napomenu kako sve pravne osobe imaju pravo zatražiti upis elektroničke pošte u sudski registar, bez obzira na datum njihova nastanka.
 • Što je obaveza ?
 • Dostaviti obrazac zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte
 • Kako se ispunjava navedena obaveza?
 • Osobno u nadležne trgovačke sudove, ili preporučeno poštom. Popis nadležnih trgovačkih sudova :
 • https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/trgovacki-sudovi-6437/6437
 • Tko popunjava i ovjerava navedeni obrazac?
 • Obrazac popunjava i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Ako je više ovlaštenih osoba (direktora), onda svi potpisuju obrazac
 • Koji je rok za dostavu obrasca?
 • Rok za dostavu je 01.09.2020.
 • Da li postoje prekršajne sankcije?
 • Sukladno čl.81. Zakona o sudskom registru, u slučaju neispunjenja obveznike se prvo poziva da ispune predmetnu obvezu u roku od 15 dana i istodobno se izriče novčana kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom naknadnom roku.

  Obrazac

https://sudreg.accountant.hr/

Također, na gornjem linku imate i automatizirani obrazac na kojem možete popuniti potrebna polja te izraditi i preuzeti obrazac u PDF-u.

Vrlo je bitno istaknuti kako se navedena obaveza ne plaća, s obzirom da Uredbom o tarifi sudskih pristojbi nije propisano plaćanje pristojbe za Obrazac zahtjeva za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte.

Za više informacija stojimo na raspolaganju.

Ostavite komentar